موضوعات و محورها

۱. همدلی، همیاری و یاری‌گری

درک هم نوع، کمک به دیگران، صله ارحام و یاری رساندن به دوستان و آشنایان، تکثیر محبت و دوستی در جامعه و…

۲.پرداختن به مصادیق نیکوکاری

صدقه، انفاق، وقف، تکریم سالمندان، کمک به بیماران خاص، کارآفرینی، مهارت افزایی توان یابان، محیط زیست و…

۳. آسیب‌های اجتماعی

فقر، طلاق، کودکان کار، مناطق محروم، کارتن خوابی، زنان بی سرپرست و…

۴. نیکوکاری در قرآن و سیره اهل بیت(ع)

فهرست